Souhlas se zpracováním osobních údajů

ve smyslu ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jako „nařízení GDPR“), 

tímto uděluji souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním mých osobních údajů poskytnutých správci, 

kterým je společnost P.F. art, spol. s r.o., IČ: 46905375, se sídlem Gromešova 769/4, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 6223, (dále jako „správce“), e-mail: pfart@pfart.cz, tel. +420 532 193 011, a to za níže uvedených podmínek. 

 1. Jste-li fyzická osoba, bude správce na základě Vámi uděleného souhlasu zpracovávat tyto Vaše osobní údaje: 
  · Jméno a příjmení 
  · Adresa trvalého bydliště 
  · Doručovací adresa 
  · E-mailová adresa 
  · Telefonní číslo 
  · Přihlašovací jméno 
  · Heslo k uživatelskému účtu 
  Jste-li podnikající fyzická osoba, bude správce na základě Vámi uděleného souhlasu zpracovávat tyto Vaše osobní údaje: 
  · Jméno a příjmení, popř. dodatek 
  · Identifikační číslo 
  · Adresa sídla 
  · Doručovací adresa 
  · E-mailová adresa 
  · Telefonní číslo 
  · Přihlašovací jméno 
  · Heslo k uživatelskému účtu 
  Zastupujete-li právnickou osobu, bude správce na základě Vámi uděleného souhlasu zpracovávat tyto Vaše osobní údaje: 
  · E-mailová adresa 
  · Telefonní číslo 
  · Přihlašovací jméno 
  · Heslo k uživatelskému účtu 
 2. Právní základ zpracování osobních údajů 
  Právním základem zpracování osobních údajů je tento Váš souhlas udělený v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. 
 3. Účel zpracování osobních údajů: 
  Osobní údaje bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely: 
  · Vytvoření a vedení Vašeho uživatelského účtu, vedení evidence Vašich předchozích objednávek. 
 4. Doba uložení osobních údajů: 
  Osobní údaje budou uchovávány správcem do okamžiku odvolání tohoto souhlasu se shromažďováním, uchováváním a zpracováním Vašich osobních údajů, nejdéle však po dobu 10 let. 
 5. Způsob zpracování osobních údajů: 
  Osobní údaje budou zpracovávány následujícími způsoby: 
  · Automatizovaně (strojově) v informačních systémech; 
  · Manuálně prostřednictvím zaměstnanců, popř. některých příjemců. 
  Správce neprovádí výhradně automatizované rozhodování, včetně profilování, bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro Vás. 
 6. Předání osobních údajů třetím osobám, jakožto dalším příjemcům: 
  Zpracování osobních údajů je prováděno správcem a osobní údaje zpracovávají jednotliví zaměstnanci a jednatelé správce. O
  sobní údaje pro správce mohou zpracovávat i tito další zpracovatelé: 
  · webProgress, s.r.o., IČ: 26282143, se sídlem Wurmova 592/6, 602 00 Brno pro účely provozování internetových stránek správce www.nastennemapy.cz; 
  · Microsoft Corporation se sídlem Redmond, Washington, Spojené státy americké, provozující službu OneDrive pro účely vnitřní evidence správce a kontroly. 
 7. Práva subjektu údajů 
  V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte, jakožto subjekt údajů, v souladu s Nařízením GDPR mj. tato práva: 
  · Právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a právo na přístup k nim.
  · Právo na opravu, resp. doplnění evidovaných osobních údajů a na jejich aktualizaci. 
  · Právo na výmaz nebo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. 
  · Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány automatizovaně a je-li to technicky možné. 
  · Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 
  · Právo vzít udělený souhlas kdykoli zpět nebo jej kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím písemné žádosti zaslané prostřednictvím emailu na adresu pfart@pfart.cz nebo na adresu Gromešova 769/4, 621 00 Brno anebo přihlášením do Vašeho uživatelského účtu a kliknutím na položku „Zrušit účet“, zadáním Vašeho hesla k uživatelskému účtu a kliknutím na položku „Potvrzuji“. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.